ne tür kumar lisansı alınabilir bilgisayar satabilir mi 1

Genel

TTK.’nın gerekçesinde karıştırılmanın dış görünüş (tanıtım, takdim-görsellik) ve duyuruşu (ses yönünden benzerlik) da kapsadığının belirtildiğini ifade etmek gerekmektedir. TTK 55/1-a.1 kapsamında “başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek” şeklinde tanımlanır. Kötüleme eyleminin karalamayı, perdelemeyi, değerini küçültmeyi ve düşürtmeyi de kapsadığı belirtilmektedir. Dolayısıyla başkalarını veya onların mallarını, fiyatlarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini veya ticari işlerini; karalama, perdeleme veya küçümseme “kötüleme” kapsamında mütalaa edilir. Kötüleme beyanının haksız rekabet teşkil edebilmesi için bu beyanın; yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici beyanlarla yapılması gerekmektedir. Öncelikle aranan temel husus yapılan beyanın “gerçek dışı” yani yalan olmasıdır. Bir başka deyişle kötülemede bulunanın açıklamalarının gerçek olması halinde haksız rekabet oluşmayacağı belirtilmemektedir.

Personel öğrenim, ilgi ve becerilerine uygun olarak amirlerince kendisine yasa ve yönetmeliklere uygun olarak verilen Sandıkla ilgili bütün işleri itirazsız yapmakla yükümlüdür. Madde 15- Bu Usül ve Esaslar kapsamında bulunan personel ile işe alınacakların ücretleri ve ücret zamları her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz’ dan geçerli olmak üzere Yönetim Kurulunca tespit edilir. Madde 2- Bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır. Sandık tarafından aşağıda yazılı defterlerin tutulması zorunludur. Bu madde de sayılan defterler dışında uygun görülen defterlerin tutulması mümkündür. Madde 41- Sandık üyeliğinde kesintisiz toplam 15 yılını dolduran ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ den emekli olmak suretiyle ayrılan üyelere 1 adet Cumhuriyet altını verilir. En az bir yıl Sandık üyesi olup; İstifa suretiyle Sandık üyeliğinden ayrılanlara kar payları ödenir. Bir yılını doldurmadan ayrılanlar sadece birikmiş aidatlarını alır.

Ölen çocuğun anne ve babasının her ikisi de Sandık üyesi olması halinde,  ölüm yardımı yalnız çocuğun velayetine sahip olan üyeye yapılır. Üyenin birden fazla çocuğunun aynı anda ölmesi halinde her bir çocuk için ayrı ayrı; çoğul gebelikteki ölü doğum halinde ise yalnızca tek çocuk için ölüm yardımı yapılır. Madde 4 – Sandık üyesinin ölümü halinde yasal mirasçılarına, Genel Yönetmeliğin 45 inci maddesindeki Birikmiş Aidat ve Kâr Payı ödemesinden ayrı olarak vefat tarihindeki brüt asgari ücretin 8 (sekiz ) katı Ölüm Yardımı ödenir. Kâr payı almayı hak eden üye rezervinin bir kısmını almayı talep eder ise talep tarihindeki rezervinden ileriye dönük Kâr payı iptal edilerek gerekli ödeme yapılır. Bir yıl sonunda şartları uygun olduğu takdirde yeniden kâr payı ödemesi yapılır. Markanızın izinsiz kullanımı halinde delillerin tespiti davası, tecavüzün tespiti davası, muhtemel tecavüzün önlenmesi davası, tecavüzün durdurulması davası, tecavüzün kaldırılması davası, maddi manevi tazminat davası, itibar tazminatı davası açma hakkınız bulunmakta. Uygulamada genellikle bir ihtarname çekerek, haksız kullanımda bulunan kişiyi uyarıyoruz. Genellikle haksız kullanımı durduruyorlar ancak durdurulmadığı hallerde dava yoluna gitmek gerekiyor. (2) Diğer yandan kaynak İsviçre Kanununun tasarısında yer alan ve saldırgan reklamları açıkça zikreden ibare, Parlamentoda, yukarıda anılan gerekçelerle hükümden çıkarılmıştır. Bu alt bendin saldırgan reklamlara yer vermemesi, bu tür reklamların dürüstlük kurallarına uygun görüldüğü anlamına gelmez. “Özellikle saldırgan” ibaresindeki “özellikle” kelimesi hükmün uygulanabilmesinin şartıdır.

Bu süre içerisinde alınmayan ölüm yardımı Sandığa gelir kaydedilir. Ancak ölümün şüpheli olması halinde beş yıllık zaman aşımı süresi mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Sandık üyesine, eşinin ölümünde, ölüm tarihindeki brüt asgari ücretin 3 katı ölüm yardımı yapılır. Doktrinde özellikle en çok unvan ve markaların taklit edilmesi suretiyle iltibasa yol açıldığı belirtilmektedir. Bununla birlikte bir ürünün kendisi, ambalajı, şekli (şişe vb.), görünümü, logosu, sunum şekli veya herhangi bir ayırt edici özelliği taklit edilerek de iltibas yaratılabilir. Aynı şekilde, slogan, satış kampanyası gibi fikri ürünlerin de iltibasa konu olabileceği belirtilmektedir. Burada önemli olan iltibas konusu unsurun belirli bir müşteri çevresi tarafından ayırt edilebilir bir özelliğe sahip olmasıdır. Karıştırılma olasılığının varlığı araştırılırken, orta düzeyde ve normal bir müşterinin, dış görünüm olarak algısı ve değerlendirmesi ölçüt alınmaktadır. Fakat, ilgili tanıtım aracını taşıyan mal, özel bir alıcı kitlesine hitap ediyorsa, bu özel kitlenin yanılma olasılığı üzerinde durulması gerekir.

Küçük düşürücü suç işleme sebebiyle boşanma davası sebebiyle boşanma davası kabul edildiği takdirde davalı eş tam kusurlu olduğundan manevi tazminat [40] isteme hakkına sahip değildir. Küçük düşürücü suç işleme sebebiyle boşanma davası sebebiyle boşanma davası kabul edildiği takdirde davalı eş tam kusurlu olduğundan maddi tazminat [38] isteme hakkına sahip değildir. Küçük düşürücü suç işleme sebebiyle boşanma davası açılınca aile mahkemesi hakimi davanın devamı süresince davalı eşin tedbir nafakası ihtiyacı varsa verebilir. Tarafların ergin olmayan çocuğu yanında olması koşuluyla talep olmasa bile çocuk yararına da uygun miktar tedbir nafakasına dava tarihinden itibaren hükmedilmelidir. Velayetin verilmesinde sadece çocuğun güvenliği gözetilecektir.[27] Küçük düşürücü suç işleme sebebiyle boşanma davasında velayet kural olarak davalıya verilemez ise de çocuğun ancak üstün yararı varsa yukarıdaki hükümler saklı kalmak koşuluyla velayet davalıya verilebilir. Bu hususta karar verilinceye kadar boşanma davası bekletilir. Aile mahkemesi kendisi resen vasi tayin edemez, mutlaka vesayet makamına başvurmalıdır. Vesayet makamınca vasi atanması istemi reddedilmişse, boşanma davası da reddedilir. Şayet vesayet makamınca vasi atanması talebi kabul edilmişse, vasiye tebligat yapılarak boşanma davasına devam edilir.

  • Bu durumda X firmasının bu nedenle uğradığı zararı üreticiden tazmin etme hakkı bulunmaktadır.
  • Madde 21- Divan; gündemin görüşülüp karara bağlanmasından sonra, Genel Kurul toplantısını kapatır.

Oysa yapıntı terki gerçekleştiren diğer bir ifadeyle eşini terke zorlayan ya da dönüşü engelleyen eş ortak konutta fiilen oturmakta olup ortak konuttan ayrılmış değildir. Dava akıl hastası olmayan eş tarafından açılabilir, akıl hastası olan eşin vasisi tarafından açılamaz. Akıl hastası olan eşin vasisi diğer boşanma sebeplerine dayanarak ve vesayet makamının izni ile boşanma davası açabilir. Akıl hastalığının evlenmeden önce veya sonra gerçekleşmesi davanın açılması için önem arz etmez. Ancak evlenmeden önce evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı var ise bu durum evliliğin mutlak butlanla batıl olması anlamına gelir. Bu halde eş dilerse mutlak butlan davası veya boşanma davası açabilir. Aile mahkemesi hakimi özellikle açılmış ceza soruşturmasının  sonucunu beklemelidir. Başka bir anlatımla caza mahkemesinin boşanma davasına konu olan eylem hakkında maddi olayın varlığını ya da yoksulluğunu tespit eden kararı hukuk hakimini bağlayacağından ceza davasının sonucu beklenerek deliller birlikte değerlendirilerek bir hüküm kurulmalıdır. Yargıtay boşanma hakkının geç kullanılmasının hakkın kötüye kullanılması olmadığı görüşündedir. Suç işleme sebebiyle boşanma (TMK. m. 163) davası her zaman açılabilir[44].Davanın geç açılması çekilmezlik unsuru açısından değerlendirmede dikkate alınacaktır. Madde 16- Sandık Yönetim Kurulu Başkanı veya yetki vereceği yönetim kurulu üyesi divan seçimi için delegelerin tekliflerini vermeleri için kısa bir süre verir.

Üyelikten ayrılmak isteyenler en son Sandık aidatının tahsil edildiği aydan itibaren, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ den ayrılanlar, görevden ayrılış tarihinden itibaren Sandık üyeliğinden ayrılmış sayılırlar. Madde 26- Sandık personeli, görevlerini Sandık Müdürünün gözetim ve denetimi altında yönetmelik hükümlerine, Yönetim Kurulu kararlarına ve genel hükümlere göre yürütmekle yükümlü olup, her türlü ödeme ve hesap işlerinden Müdürle birlikte sorumludurlar. Sandık personelinde aranacak nitelikler ile görev, yetki ve sorumlulukları, her türlü özlük hakları Yönetim Kurulunca esaslarda belirlenir. Madde 23- Herhangi bir nedenle Sandık üyeliğinden ayrılan veya görevi başında bulunduğu halde, mazereti olmaksızın üst üste üç veya bir yılda toplam olarak Yönetim Kurulunda beş, Denetim Kurulunda yılda üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Madde 17- Yönetim Kurulunun ibra edilmemesi halinde mevcut Yönetim ve Denetim Kurullarının görevleri sona erer. Bu durumda Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini yeniden seçer. Yeni seçilen kurullar ise ibra edilmemeyi gerektiren konuları en geç dört ay içinde inceler veya inceleterek yasaya aykırı bir eylem tespit edildiği takdirde yargıya intikal etmesini sağlar. Madde 11- Genel Kurul Başkanlık Divanı; Yönetim Kuruluna verilen önergelere istinaden açık oy ile yapılan seçimde oyların çoğunluğunu alan bir başkan iki kâtip üyeden oluşur. Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı’ nın idaresi ile üyelerinin sosyal güvencelerine katkıda bulunacak sosyal yardım ve hizmetlerin sağlanması ve yerine getirilmesine ilişkin hükümleri düzenlemektir. Tazminat talepleri için uyarılma dava şartı olarak görülmemiştir.

Join Us